Pod­su­mo­wa­nie Mlecz­nej Kanap­ki

Z przy­jem­no­ścią może­my poin­for­mo­wać, że w akcji orga­ni­zo­wa­nej przez​„Kin­der mlecz­na kanap­ka”​„Wspól­nie czy­ta­my – książ­ki zdo­by­wa­my” zna­leź­li­śmy się w gro­nie lau­re­atów nagród II stop­nia. Ozna­cza to, że Gmin­na Biblio­te­ka Publicz­na w Tar­now­cu otrzy­ma od orga­ni­za­to­rów akcji 50 ksią­żek. Akcja pole­ga­ła na codzien­nym gło­so­wa­niu na biblio­te­kę w Tar­now­cu w dniach od 2 do 31 paź­dzier­ni­ka 2017 Wię­cej…

Zagło­suj na Naszą Biblio­te­kę

Wszyst­kich czy­tel­ni­ków i sym­pa­ty­ków Biblio­te­ki w Tar­now­cu i jej filii w Łub­nie Szla­chec­kim i Gli­ni­ku Pol­skim pro­si­my o gło­sy w kon­kur­sie Kin­der Mlecz­na Kanap­ka, Prze­rwa na wspól­ne czy­ta­nie. Wystar­czy wejść na stro­nę www​.wspol​ne​czy​ta​nie​.pl, zare­je­stro­wać się w sys­te­mie swo­im e-mailem, zalo­go­wać do kon­kur­su, wybrać z listy woje­wódz­two pod­kar­pac­kie i miej­sco­wość​“Tar­no­wiec”, a następ­nie zagło­so­wać. Moż­na gło­so­wać tyl­ko raz dzien­nie. Każ­dy głos się Wię­cej…

Jak czy­ta­li­śmy Wese­le

Gmin­na Biblio­te­ka Publicz­na w Tar­now­cu zor­ga­ni­zo­wa­ła 5 wrze­śnia 2017 r. czy­ta­nie​„Wese­la” Sta­ni­sła­wa Wyspiań­skie­go. Z powo­du nie­sprzy­ja­ją­cych warun­ków atmos­fe­rycz­nych oraz bra­ku miej­sca w biblio­te­ce, czy­ta­nie odby­ło się w Sali GOK. Wśród uczest­ni­ków impre­zy zna­leź­li się ucznio­wie szko­ły pod­sta­wo­wej i gim­na­zjum w Tar­now­cu, miesz­kań­cy wio­ski oraz pra­cow­ni­cy biblio­te­ki. Dzię­ku­je­my wszyst­kim uczest­ni­kom za przy­by­cie, czy­ta­nie i słu­cha­nie. Zapra­sza­my za rok. Wię­cej…

Maciej Wit­kie­wicz z wizy­tą w Tar­now­cu

Maciej Wit­kie­wicz, stry­jecz­ny wnuk Sta­ni­sła­wa Igna­ce­go Wit­kie­wi­cza był gościem w dwo­rze tar­no­wiec­kim 7 lip­ca 2017 r. Jest gło­wą rodzi­ny Wit­kie­wi­czów i zapra­gnął zoba­czyć miej­sce, gdzie bawił jego stryj w latach trzy­dzie­stych XX w. Maciej Wit­kie­wicz, bas-bary­­ton, jest pro­fe­so­rem Aka­de­mii Muzycz­nej w Byd­gosz­czy i pro­wa­dzi kla­sę śpie­wu. Przez wie­le lat wystę­po­wał na sce­nie oper w Pol­sce i za gra­ni­cą. Wię­cej…

Pro­mo­cja tomi­ku wier­szy dla dzie­ci Marii Toma­sik

Pro­mo­cja naj­now­sze­go tomi­ku wier­szy Marii Toma­sik dla naj­młod­szych zaty­tu­ło­wa­ne­go​„Dzie­cię­cy świat” odbę­dzie się w pią­tek 2 czerw­ca 2017 o godz. 10.00 w Gmin­nej Biblio­te­ce Publicz­nej w Tar­now­cu. Jest to już pia­ty zbiór wier­szy poet­ki skie­ro­wa­ny do dzie­ci. W swo­ich utwo­rach Maria Toma­sik uka­zu­je świat widzia­ny ocza­mi dziec­ka. Ilu­stra­cje do książ­ki powsta­ły dzię­ki współ­pra­cy GBP w Tar­now­cu, Przed­szko­la Wię­cej…