Mała Książ­ka Wiel­ki Czło­wiek

Nasza biblio­te­ka zosta­ła zakwa­li­fi­ko­wa­na do ogól­no­pol­skie­go pro­gra­mu czy­tel­ni­cze­go pt.​„Mała Książ­ka – Wiel­ki Czło­wiek. Celem pro­gra­mu jest zachę­ce­nie rodzi­ców i ich dzie­ci do czy­ta­nia i odwie­dza­nia biblio­te­ki. Akcja roz­po­czy­na się 1 wrze­śnia 2018r. Każ­dy mło­dy 3-let­ni czy­tel­nik po odwie­dze­niu biblio­te­ki otrzy­ma w pre­zen­cie Wypraw­kę Czy­tel­ni­czą zawie­ra­ją­cą książ­kę:​„Pierw­sze wier­sze dla…”, bro­szu­rę infor­ma­cyj­ną dla rodzi­ców Wię­cej…

Zapi­sy na zaję­cia z kodo­wa­nia

Gmin­na Biblio­te­ka Publicz­na w Tar­now­cu pla­nu­je zor­ga­ni­zo­wać zaję­cia z kodo­wa­nia i pro­gra­mo­wa­nia. W ramach pro­jek­tu​„Kra­szew­ski 2017” do biblio­te­ki zosta­ły zaku­pio­ne 3 zesta­wy edu­ka­cyj­ne: Lego WeDo 2.0, Lofi­ro­bot oraz VEX IQ. Pozwa­la­ją one pozna­wać taj­ni­ki pro­gra­mo­wa­nia. Zdo­by­te umie­jęt­no­ści pozwo­lą na szyb­kie wkro­cze­nie w świat pro­gra­mo­wa­nia bar­dziej zło­żo­ne­go. Dzię­ki pozna­niu tych zagad­nień pro­gra­mo­wa­nie może stać się nie­za­po­mnia­ną Wię­cej…

Bez­płat­ny kurs kom­pu­te­ro­wy — infor­ma­cja

OPTe­am Spół­ka Akcyj­na jest reali­za­to­rem pro­jek­tu​„Kom­pu­ter oknem na świat dla osób doro­słych z Pod­kar­pa­cia” w ramach umo­wy z WUP w Rze­szo­wie. W ramach pro­jek­tu są orga­ni­zo­wa­ne bez­płat­ne szko­le­nia kom­pu­te­ro­we dla miesz­kań­ców całe­go woj. pod­kar­pac­kie­go. Pro­jekt jest współ­fi­nan­so­wa­ny ze środ­ków Unii Euro­pej­skiej w ramach Euro­pej­skie­go Fun­du­szu Spo­łecz­ne­go. W pro­jek­cie mogą brać udział oso­by nale­żą­ce do co naj­mniej Wię­cej…