Kodo­wa­nie w biblio­te­ce

GBP w Tar­now­cu orga­ni­zu­je od grud­nia zaję­cia z kodo­wa­nia. 1 grud­nia gru­pa dzie­ci kodo­wa­ła posta­cie z fil­mu Star Wars. W tygo­dniu od 410 grud­nia dzie­ci samo­dziel­nie bra­ły udział w akcji Tydzień Kodo­wa­nia oraz w ramach pro­jek­tu Klu­bu Kodo­wa­nia. Lokal­ny Klub Kodo­wa­nia powstał przy biblio­te­ce w Tar­now­cu począt­kiem 2016 r. w ramach pro­jek­tu Link do przy­szło­ści — Zapro­gra­muj swo­ją karie­rę”. Wię­cej…

Zapi­sy na zaję­cia z kodo­wa­nia

Gmin­na Biblio­te­ka Publicz­na w Tar­now­cu pla­nu­je zor­ga­ni­zo­wać zaję­cia z kodo­wa­nia i pro­gra­mo­wa­nia. W ramach pro­jek­tu​„Kra­szew­ski 2017” do biblio­te­ki zosta­ły zaku­pio­ne 3 zesta­wy edu­ka­cyj­ne: Lego WeDo 2.0, Lofi­ro­bot oraz VEX IQ. Pozwa­la­ją one pozna­wać taj­ni­ki pro­gra­mo­wa­nia. Zdo­by­te umie­jęt­no­ści pozwo­lą na szyb­kie wkro­cze­nie w świat pro­gra­mo­wa­nia bar­dziej zło­żo­ne­go. Dzię­ki pozna­niu tych zagad­nień pro­gra­mo­wa­nie może stać się nie­za­po­mnia­ną Wię­cej…