Lekar­stwa dla dusz

Od sta­ro­żyt­no­ści książ­ki były uwa­ża­ne za ​„lekar­stwo dla duszy” (napis nad wej­ściem do biblio­te­ki w Alek­san­drii). Współ­cze­śnie książ­ki sta­ły się rów­nież czę­ścią tera­pii w róż­nych... Czytaj dalej