Życze­nia na 2019 r.

W nowym 2019 roku życzy­my naszym czy­tel­nicz­kom i czy­tel­ni­kom wie­lu mądrych i cie­ka­wych ksią­żek, fascy­nu­ją­cych podró­ży przez labi­ryn­ty wyobraź­ni wybu­do­wa­nych przez pisa­rzy, nie­zli­czo­ną ilość wypraw do nie­zwy­kłych świa­tów stwo­rzo­nych przez auto­rów, bogac­twa prze­żyć i wie­lu emo­cji w towa­rzy­stwie ulu­bio­nych boha­te­rów lite­rac­kich, a nade wszyst­ko cza­su, by nigdy go nie zabra­kło go na czy­ta­nie.

W Syl­we­stra biblio­te­ka nie­czyn­na

Uprzej­mie infor­mu­je­my, że 31 grud­nia br. Gmin­na Biblio­te­ka Publicz­na w Tar­now­cu oraz jej filie w Gli­ni­ku Pol­skim i Łub­nie Szla­chec­kim będą nie­czyn­ne. Za utrud­nie­nia ser­decz­nie prze­pra­sza­my naszych czy­tel­ni­ków. Po książ­ki zapra­sza­my 2 stycz­nia 2019 r. od godz. 8:00. Czy­tel­nicz­kom i czy­tel­ni­kom dużym i małym życzy­my przy­jem­nie spę­dzo­ne­go wie­czo­ru syl­we­stro­we­go. Pra­cow­ni­cy i Dyrek­tor Biblio­te­ki

Życze­nia na Świę­ta Wiel­ka­noc­ne

Z oka­zji zbli­ża­ją­cych się Świąt Wiel­ka­noc­nych pra­gnie­my zło­żyć naj­ser­decz­niej­sze życze­nia naszym czy­tel­ni­kom w sym­pa­ty­kom tar­no­wiec­kiej biblio­te­ki. Dużo zdro­wia, rado­ści, pogo­dy ducha, smacz­nej świę­con­ki, wypo­czyn­ku przy dobrej książ­ce i mokre­go ponie­dział­ku! Dyrek­tor i pra­cow­ni­cy tar­no­wiec­kiej biblio­te­ki.

Zaczy­ta­ne­go Nowe­go Roku.

Chcie­li­śmy naszym czy­tel­ni­kom życzyć w Nowym Roku 2018 aby czy­ta­nie ksią­żek sta­ło się naj­więk­szą przy­jem­no­ścią i nową przy­go­dą każ­de­go dnia. Niech książ­ki, któ­re prze­czy­ta­cie będą dla Was spo­tka­niem z nowym, nie­za­po­mnia­nym i wyśnio­nym przy­ja­cie­lem. Niech książ­ki prze­no­szą Was w świat fan­ta­zji jakiej nie zazna­cie w codzien­nym życiu, w świat nauki i w sfe­ry emo­cji. Pra­cow­ni­cy i Dyrek­tor Biblio­te­ki w Tar­now­cu.