Czy­ta­nie o warzy­wach w Łub­nie Szla­chec­kim

W śro­dę (29 stycz­nia) przed­szko­la­ki słu­cha­ły bajek o warzy­wach. Opo­wia­da­ły, że warzy­wa są bar­dzo zdro­we. Zwra­ca­ły rów­nież uwa­gę na to, że cukier szko­dzi zdro­wiu i zębom, a woda nie. W kon­kur­sie na zna­jo­mość warzyw wygra­ły wszyst­kie, cho­ciaż nie zna­li[…]

Kontynuuj czytanie …

Czy­ta­nie dla przed­szko­la­ków

W ramach naszej akcji​“Czy­ta­nie na dru­gie śnia­da­nie” odwie­dzi­ły biblio­te­kę w Tar­now­cu dzie­ci z przed­szko­la samo­rzą­do­we­go. Od razu zain­te­re­so­wa­ły się smo­kiem Gusta­wem sie­dzą­cym na sto­li­ku. Ten sym­pa­tycz­ny, zie­lo­ny plu­szak jest boha­te­rem baj­ki, napi­sa­nej przez Wacła­wa Koz­dró­ja, a zaty­tu­ło­wa­nej[…]

Kontynuuj czytanie …
2)" class="thumb-link-wrap">

Czy­ta­nie dzie­ciom w Łub­nie (2)

Czy­ta­nie dzie­ciom bajek ma nie­zmier­nie istot­ny wpływ na roz­wój umy­słu i oso­bo­wo­ści dziec­ka. Uczy myśle­nia, roz­wi­ja kon­cen­tra­cję i ćwi­czy pamięć. Bada­nia nauko­we potwier­dza­ją jed­nak, że czy­ta­nie dzie­ciom bajek ma zba­wien­ny wpływ na psy­chi­kę malu­cha i sty­mu­lu­je roz­wój poznaw­czy[…]

Kontynuuj czytanie …

Czy­ta­nie na dru­gie śnia­da­nie ruszy­ło w Łub­nie

Dla­cze­go war­to czy­tać dziec­ku? Czy­ta­nie budu­je więź mię­dzy dziec­kiem a czy­ta­ją­cym. Naj­czę­ściej są to rodzi­ce, dziad­ko­wie lub star­sze rodzeń­stwo. Cza­sa­mi jest to biblio­te­karz lub nauczy­ciel. W domu czy­ta­jąc dziec­ku, przy­tu­la­my go, jeste­śmy z min bar­dzo bli­sko, patrzy­my na[…]

Kontynuuj czytanie …