Stycz­nio­we nowo­ści w biblio­te­ce

Pierw­sze zaku­py za nami. Moż­na już poży­czać naj­śwież­sze nowo­ści książ­ko­we. Jak zauwa­ży­li­ście, powo­li wpro­wa­dza­my nowy sys­tem ozna­ko­wa­nia ksią­żek lite­ra­tu­ry dla doro­słych. Sza­ry pasek — kry­mi­nał, sen­sa­cja, thril­ler Czer­wo­ny pasek — powie­ści oby­cza­jo­we Różo­wy pasek —[…]

Kontynuuj czytanie …

Czy­ta­nie o warzy­wach w Łub­nie Szla­chec­kim

W śro­dę (29 stycz­nia) przed­szko­la­ki słu­cha­ły bajek o warzy­wach. Opo­wia­da­ły, że warzy­wa są bar­dzo zdro­we. Zwra­ca­ły rów­nież uwa­gę na to, że cukier szko­dzi zdro­wiu i zębom, a woda nie. W kon­kur­sie na zna­jo­mość warzyw wygra­ły wszyst­kie, cho­ciaż nie zna­li[…]

Kontynuuj czytanie …

Nowi mali czy­tel­ni­cy

Kolej­na gru­pa czy­tel­ni­ków 36 lat zapi­sa­ła się do biblio­te­ki w Tar­now­cu i Łub­nie Szla­chec­kim. Otrzy­mu­ją od nas książ­ki z Insty­tu­tu Książ­ki w ramach akcji Mała Książ­ka Wiel­ki Czło­wiek”.

Kontynuuj czytanie …

Robo­ty w Gli­ni­ku Pol­skim

W ostat­nim dniu ferii, do biblio­te­ki zawi­ta­ły nowe robo­ty. Gru­pa zapa­leń­ców, pod kie­row­nic­twem i nad­zo­rem dyrek­to­ra biblio­te­ki, posta­wi­ła sobie zada­nie zbu­do­wa­nia robo­ta pod­no­szą­ce­go cię­ża­ry. Pra­ce nad jego skła­da­niem trwa­ły kil­ka godzin. Rezul­ta­tem był samo­jezd­ny robot, ste­ro­wa­ny[…]

Kontynuuj czytanie …

Mała Książ­ka Wiel­ki Czło­wiek

Oto kolej­ni mali czy­tel­ni­cy, któ­rzy zapi­sa­li się do naszej biblio­te­ki. Cie­szy nas fakt, że rodzi­ce przy­pro­wa­dza­ją swo­je dzie­ci, poka­zu­ją im, gdzie mie­ści się tar­no­wiec­ka książ­ni­ca, zachę­ca­ją do czy­ta­nia. Przy­po­mi­na­my, że każ­de dziec­ko w wie­ku 36 lat[…]

Kontynuuj czytanie …

Czy­ta­nie dla przed­szko­la­ków

W ramach naszej akcji​“Czy­ta­nie na dru­gie śnia­da­nie” odwie­dzi­ły biblio­te­kę w Tar­now­cu dzie­ci z przed­szko­la samo­rzą­do­we­go. Od razu zain­te­re­so­wa­ły się smo­kiem Gusta­wem sie­dzą­cym na sto­li­ku. Ten sym­pa­tycz­ny, zie­lo­ny plu­szak jest boha­te­rem baj­ki, napi­sa­nej przez Wacła­wa Koz­dró­ja, a zaty­tu­ło­wa­nej[…]

Kontynuuj czytanie …

Zaba­wy z robo­ci­ka­mi

W trak­cie trwa­nia ferii zimo­wych zapro­si­li­śmy dzie­ci z Gli­ni­ka Pol­skie­go na zaję­cia pro­jek­to­wa­nia i pro­gra­mo­wa­nia robo­tów. Zaję­cia odby­ły się w pią­tek, 17 stycz­nia 2020 r. i pro­wa­dzo­ne były przez dyrek­to­ra biblio­te­ki. Dzie­ci mia­ły za zada­nie zbu­do­wać z kloc­ków robo­ty, zapro­gra­mo­wać[…]

Kontynuuj czytanie …

Boże Naro­dze­nie — życze­nia

Pomó­dl­my się w Noc Betle­jem­ską Ks. Jan Twar­dow­ski Pomó­dl­my się w Noc Betle­jem­ską, w Noc Szczę­śli­we­go Roz­wią­za­nia, by wszyst­ko się nam roz­pla­ta­ło, węzły, kon­flik­ty, powi­kła­nia. Oby się wszyst­kie trud­ne spra­wy poroz­krę­ca­ły jak supeł­ki, wła­sne ambi­cje i ura­zy zaczę­ły śmie­szyć[…]

Kontynuuj czytanie …

Biblio­te­ka w Tar­now­cu ma sie­dem­dzie­siąt lat

29 listo­pa­da 2019 r. obcho­dzi­li­śmy 70. uro­dzi­ny biblio­te­ki w Tar­now­cu. W tej uro­czy­sto­ści wzię­li udział pra­cow­ni­cy, czy­tel­ni­cy i przy­ja­cie­le jubi­lat­ki. Uro­czy­stość odby­ła się w sali GOK. Tak napraw­dę czy­tel­nic­two ksią­żek i histo­ria czy­tel­ni ludo­wych w Tar­now­cu zaczę­ła się już w 1890 r.[…]

Kontynuuj czytanie …

Uro­dzi­ny naszej Biblio­te­ki

Docze­ka­li­śmy się miłe­go jubi­le­uszu naj­star­szej pla­ców­ki kul­tu­ry w Gmi­nie Tar­no­wiec. Gmin­na Biblio­te­ka Publicz­na w Tar­now­cu liczy już sobie 70 lat. Wpraw­dzie od 1981 r. ist­nia­ła czy­tel­nia ludo­wa, któ­ra dys­po­no­wa­ła kil­ku­na­sto­ma pozy­cja­mi książ­ko­wy­mi i mogli z niej korzy­stać miesz­kań­cy Tar­now­ca,[…]

Kontynuuj czytanie …

O Naro­do­wym Czy­ta­niu raz jesz­cze

Począt­kiem wrze­śnia biblio­te­ka w Tar­now­cu uczest­ni­czy­ła w Naro­do­wym Czy­ta­niu. Czy­ta­li­śmy wów­czas​“Dym” Marii Konop­nic­kiej. Dzię­ki nasze­mu uczest­nic­twu w akcji otrzy­ma­li­śmy od Pre­zy­den­ta Dudu książ­kę zawie­ra­ją­cą wybra­ne w tym roku nowe­le, oraz oko­licz­no­ścio­wą tor­bę. Dzię­ku­je­my. Książ­ka będzie słu­ży­ła czy­tel­ni­kom.

Kontynuuj czytanie …

Pierw­sze czy­tan­ki dla … kolej­na odsło­na

Każ­dy przed­szko­lak z gmi­ny Tar­no­wiec, któ­ry przyj­dzie z rodzi­cem do biblio­te­ki w Tar­now­cu lub jej filii w Gli­ni­ku Pol­skim, lub Łub­nie Szla­chec­kim, otrzy­ma w pre­zen­cie nie­zwy­kłą książ­kę​„Pierw­sze czy­tan­ki dla…”, przy­go­to­wa­ną spe­cjal­nie przez Insty­tut Książ­ki. Nasza biblio­te­ka bie­rze udział w akcji[…]

Kontynuuj czytanie …
ROZ­DA­JE­MY KSIĄŻ­KI PRZED­SZKO­LA­KOM" class="thumb-link-wrap">

JUŻ ROZ­DA­JE­MY KSIĄŻ­KI PRZED­SZKO­LA­KOM

Przy­po­mi­na­my, że każ­dy przed­szko­lak, któ­ry przyj­dzie z rodzi­cem do biblio­te­ki, otrzy­ma w pre­zen­cie nie­zwy­kłą książ­kę Pierw­sze czy­tan­ki dla…”, przy­go­to­wa­ną spe­cjal­nie przez Insty­tut Książ­ki. To kolej­ny etap wiel­kie­go pro­jek­tu book­star­to­we­go Mała książ­ka – wiel­ki czło­wiek”. Zestaw opo­wia­dań został[…]

Kontynuuj czytanie …
PIERW­SZE CZY­TAN­KI DLAPRZED­SZKO­LA­KA" class="thumb-link-wrap">

PIERW­SZE CZY­TAN­KI DLAPRZED­SZKO­LA­KA

Jest to kolej­na odsło­na kam­pa­nii Mała książ­ka — wiel­ki czło­wiek, orga­ni­zo­wa­nej przez Insty­tut Książ­ki, w któ­rej bie­rze udział nasza biblio­te­ka w Tar­now­cu i jej filie w Gli­ni­ku Pol­skim i Łub­nie Szla­chec­kim Każ­dy przed­szko­lak, któ­ry przyj­dzie z rodzi­cem do biblio­te­ki, otrzy­ma w pre­zen­cie[…]

Kontynuuj czytanie …

Kata­log onli­ne już dzia­ła

Zapra­sza­my do korzy­sta­nia z nowe­go kata­lo­gu onli­ne naszej biblio­te­ki. Wyszu­ki­wa­nie jest bar­dzo pro­ste. W Menu po pra­wej stro­nie znaj­du­je się przy­cisk​“Kata­log” lub w menu gór­nym KATA­LOG ONLI­NE. Po klik­nię­ciu poja­wi się stro­na star­to­wa z nowo­ścia­mi. W celu wyszu­ka­nia[…]

Kontynuuj czytanie …

Dym dymo­wi nie­rów­ny

Do takich wnio­sków doszli­śmy pod­czas czy­ta­nia nowe­li​“Dym” Marii Konop­nic­kiej w sie­dzi­bie Gmin­nej Biblio­te­ki Publicz­nej w Tar­now­cu. W Czy­ta­niu Naro­do­wym nowel pol­skich pisa­rzy wzię­ła udział kla­sa 6A ze Szko­ły Pod­sta­wo­wej z Tar­now­ca. Czy­ta­li ucznio­wie, czy­ta­li nauczy­cie­li i biblio­te­ka­rze. W trak­cie[…]

Kontynuuj czytanie …

Z dziec­kiem do biblio­te­ki

Już we wrze­śniu star­tu­je­my z pro­jek­tem​„Mała książ­ka – wiel­ki czło­wiek” orga­ni­zo­wa­nym przez Insty­tut Książ­ki. Są takie wyda­rze­nia i rytu­ały w życiu dziec­ka, któ­re nie tyl­ko pozo­sta­ją na dłu­go w pamię­ci, ale mają też istot­ny wpływ na jego doro­słe[…]

Kontynuuj czytanie …