FIFA wśród rega­łów biblio­tecz­nych

Oka­zu­je się, że ferie zimo­we moż­na rów­nież spę­dzić w biblio­te­ce gra­jąc w FIFA. Taką for­mę zaba­wy wybra­ła mło­dzież z Tar­now­ca i oko­lic, by wypeł­nić

FIFA wśród rega­łów biblio­tecz­nych" href="http://gbptarnowiec.nazwa.pl/instalator/wordpress1/?p=940">Read more

Kom­pu­te­ry dla biblio­te­ki z Pro­gra­mu Kra­szew­ski 2016

Z wiel­ką rado­ścią chcia­łem poin­for­mo­wać, że Gmin­na Biblio­te­ka Publicz­na w Tar­now­cu wzię­ła udział w pro­jek­cie Kra­szew­ski 2016. Kom­pu­te­ry dla biblio­te­ka” i otrzy­ma­ła dota­cję

2016" href="http://gbptarnowiec.nazwa.pl/instalator/wordpress1/?p=917">Read more