Dzień bez­piecz­ne­go inter­ne­tu 2017

Tego­rocz­na, 13 edy­cja ogól­no­eu­ro­pej­skiej kam­pa­nii Tydzień z Inter­ne­tem odby­wa­ła się rów­nież z udzia­łem tar­no­wiec­kiej filii biblio­tecz­nej w Gli­ni­ku Pol­skim. Hasło tego­rocz­nej edy­cji:​„Razem

2017" href="http://gbptarnowiec.nazwa.pl/instalator/wordpress1/?p=979">Read more

Kom­pu­te­ry dla biblio­te­ki z Pro­gra­mu Kra­szew­ski 2016

Naj­wię­cej cza­su zaj­mie nam stwo­rze­nie kata­lo­gu i umiesz­cze­nie go on-line na stro­nie inter­ne­to­wej. O roz­po­czę­ciu pra­cy kata­lo­gu powia­do­mi­my naszych czy­tel­ni­ków. — zwięk­sze­nie

2016" href="http://gbptarnowiec.nazwa.pl/instalator/wordpress1/?p=917">Read more