Na wio­sen­nej łące… w Gli­ni­ku Pol­skim

Na lek­cje biblio­tecz­ną poświę­co­ną owa­dom przy­by­ły we wto­rek, 16.05.2017 roku, do filii w Gli­ni­ku Pol­skim GBP w Tar­now­cu dzie­ci z przed­szko­la przy Nie­pu­blicz­nym Zespo­le Szkół z Gli­ni­ka Pol­skie­go . Pod­czas zajęć dzie­ci pozna­wa­ły a następ­nie wymie­nia­ły nazwy pozna­nych owa­dów. W trak­cie zajęć dowie­dzia­ły się któ­re owa­dy są poży­tecz­ne, a któ­re są szko­dli­we dla czło­wie­ka, Dzie­ci pozna­ły rów­nież zna­cze­nie Wię­cej…

Mło­dzi ilu­stra­to­rzy w biblio­te­ce

Biblio­te­ka w Gli­ni­ku Pol­skim gości­ła Panią Marię Toma­sik, lokal­ną poet­kę, autor­kę kil­ku tomi­ków wier­szy dla dzie­ci. Spo­tka­nie autor­ki z ucznia­mi klas O, I, II, III szko­ły z Gli­ni­ka Pol­skie­go odby­wa­ło się w dniach 2829 mar­ca, i mia­ło na celu upo­wszech­nie­nie twór­czo­ści Pani Marii Toma­sik oraz wyko­na­nie ilu­stra­cji do wier­szy. Wybra­ne ilu­stra­cje zosta­ną zamiesz­czo­ne pod Wię­cej…

Dzień bez­piecz­ne­go inter­ne­tu 2017

Tego­rocz­na, 13 edy­cja ogól­no­eu­ro­pej­skiej kam­pa­nii Tydzień z Inter­ne­tem odby­wa­ła się rów­nież z udzia­łem tar­no­wiec­kiej filii biblio­tecz­nej w Gli­ni­ku Pol­skim. Hasło tego­rocz­nej edy­cji:​„Razem zmie­nia­my Inter­net na lep­sze”. Celem kam­pa­nii jest edu­ka­cja dzie­ci i mło­dzie­ży na temat bez­pie­czeń­stwa w sie­ci. Inter­net daje moż­li­wość roz­wo­ju, lecz nale­ży zwró­cić uwa­gę na nie­bez­pie­czeń­stwa jakie może­my napo­tkać. Biblio­te­ka w Gli­ni­ku Pol­skim zor­ga­ni­zo­wa­ła Wię­cej…

Zima doku­cza­ła i naucza­ła

Nad­szedł czas na pod­su­mo­wa­nie ferii, w fili biblio­te­ki w Gli­ni­ku Pol­skim. Odby­wa­ły się one pod hasłem​„Zima jed­nym doku­cza, a dru­gich naucza”. W cza­sie wol­nym od nauki szkol­nej dzie­ci i mło­dzież bra­li udział w zaję­ciach pla­stycz­nych, rucho­wych, chęt­nie ukła­da­li puz­zle, gra­li w gry plan­szo­we, quizy i inne gry słow­ne. Wspól­nie ze świe­tli­cą śro­do­wi­sko­wą zor­ga­ni­zo­wa­li­śmy dys­ko­te­kę cho­in­ko­wą, na któ­rej mło­dzież Wię­cej…

Dzień bez­piecz­ne­go inter­ne­tu

Gmin­na Biblio­te­ka Publicz­na w Tar­now­cu, filia w Gli­ni­ku Pol­skim zgło­si­ła się już po raz kolej­ny do akcji​“Dzień bez­piecz­ne­go inter­ne­tu”. W ramach tego pro­gra­mu zor­ga­ni­zu­je wysta­wę na temat bez­pie­czeń­stwa w inter­ne­cie oraz zapro­si dzie­ci ze szko­ły na lek­cję biblio­tecz­ną o bez­piecz­nym inter­ne­cie. Od 7 lute­go w biblio­te­ce odby­wa­ją się ponad­to zaję­cia edu­ka­cyj­ne z wyko­rzy­sta­niem gier dostęp­nych na stro­nie Wię­cej…

Kom­pu­te­ry dla biblio­te­ki z Pro­gra­mu Kra­szew­ski 2016

Z wiel­ką rado­ścią chcia­łem poin­for­mo­wać, że Gmin­na Biblio­te­ka Publicz­na w Tar­now­cu wzię­ła udział w pro­jek­cie Kra­szew­ski 2016. Kom­pu­te­ry dla biblio­te­ka” i otrzy­ma­ła dota­cję z Insty­tu­tu Książ­ki. Nasz wnio­sek pn.​“Nowo­cze­sna biblio­te­ka w Tar­now­cu” zna­lazł się na liście bene­fi­cjen­tów uzy­sku­jąc na 100 moż­li­wych aż 75 punk­tów. Wyso­kość dota­cji z Insty­tu­tu wynio­sła 30 tysię­cy zło­tych. Dodat­ko­wo biblio­te­ka uzy­ska­ła Wię­cej…