Umie­my liczyć!

W pią­tek 29 wrze­śnia 2017 r., w Mię­dzy­na­ro­do­wy Dzień Tablicz­ki Mno­że­nia, zosta­li­śmy spraw­dze­ni przez mło­dzież ze Szko­ły Pod­sta­wo­wej w Tar­now­cu ze zna­jo­mo­ści mno­że­nia. Po wylo­so­wa­niu kar­te­czek z zada­nia­mi zmie­rzy­li­śmy się z tą trud­ną nauką. Oka­za­ło się, że cał­kiem dobrze nam poszło. Dosta­li­śmy cer­ty­fi­ka­ty. Może­my już liczyć bez kal­ku­la­to­rów.