Zaku­py nowo­ści w roku ubie­głym

W sta­tu­cie Gmin­nej Biblio­te­ki Publicz­ne w Tar­now­cu moż­na wyczy­tać, że jest ona zobo­wią­za­na do gro­ma­dze­nia i udo­stęp­nia­nia ksią­żek czy­tel­ni­kom zapi­sa­nym do biblio­te­ki. Reali­zu­jąc to zada­nie zaku­pi­li­śmy w 2017 r. do biblio­te­ki w Tar­now­cu i jej filii 910 ksią­żek. Z dota­cji pod­mio­to­wej otrzy­ma­nej od orga­ni­za­to­ra, czy­li Gmi­ny Tar­no­wiec, zaku­pi­li­śmy 700 egz., nato­miast z pro­gra­mu Mini­ster­stwa Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa Naro­do­we­go Wię­cej…

Lite­rac­ka Pacz­ka w Tar­now­cu

Wydaw­nic­two Ago­ra oraz FRSI zor­ga­ni­zo­wa­ło akcję​“Lite­rac­ka Pacz­ka”, do któ­rej zakwa­li­fi­ko­wa­ła się rów­nież biblio­te­ka w Tar­now­cu. Jeste­śmy jed­ną z 1200 biblio­tek w całej Pol­sce, któ­ra otrzy­ma­ła kom­plet 21 ksią­żek. Dzię­ku­je­my orga­ni­za­to­rom za książ­ki. Po wpro­wa­dze­niu ksią­żek do inwen­ta­rza biblio­te­ki, roz­pocz­nie­my ich wypo­ży­cza­nie czy­tel­ni­kom.