Zaczy­ta­ne­go Nowe­go Roku.

Chcie­li­śmy naszym czy­tel­ni­kom życzyć w Nowym Roku 2018 aby czy­ta­nie ksią­żek sta­ło się naj­więk­szą przy­jem­no­ścią i nową przy­go­dą każ­de­go dnia. Niech książ­ki, któ­re prze­czy­ta­cie będą dla Was spo­tka­niem z nowym, nie­za­po­mnia­nym i wyśnio­nym przy­ja­cie­lem. Niech książ­ki prze­no­szą Was w świat fan­ta­zji jakiej nie zazna­cie w codzien­nym życiu, w świat nauki i w sfe­ry emo­cji. Pra­cow­ni­cy i Dyrek­tor Biblio­te­ki w Tar­now­cu.

Życze­nia

Cza­ro­dziej­skich chwil, cie­płej, rodzin­nej atmos­fe­ry, uśmie­chów, zdro­wia, pysz­no­ści na sto­le, cudow­nych pre­zen­tów, speł­nie­nia marzeń, wyjąt­ko­we­go Syl­we­stra i wszyst­kie­go, co naj­lep­sze w 2018 Roku. Życzą: Dyrek­tor i Pra­cow­ni­cy Biblio­te­ki w Tar­now­cu

Podzię­ko­wa­nie za czy­ta­nie

Otrzy­ma­li­śmy bar­dzo miły pre­zent z Kan­ce­la­rii Pre­zy­den­ta RP Andrze­ja Dudy. Jest nim książ­ka — kolek­cjo­ner­skie wyda­nie​“Wese­la” Sta­ni­sła­wa Wyspiań­skie­go oraz list z podzię­ko­wa­niem za wzię­cie udzia­łu w akcji Naro­do­we Czy­ta­nie. Dzię­ku­je­my uczest­ni­kom czy­ta­nia i mamy nadzie­ję, że w roku rów­nież w następ­nym roku biblio­te­ka weź­mie udział w corocz­nej akcji.

Kodo­wa­nie w biblio­te­ce

GBP w Tar­now­cu orga­ni­zu­je od grud­nia zaję­cia z kodo­wa­nia. 1 grud­nia gru­pa dzie­ci kodo­wa­ła posta­cie z fil­mu Star Wars. W tygo­dniu od 410 grud­nia dzie­ci samo­dziel­nie bra­ły udział w akcji Tydzień Kodo­wa­nia oraz w ramach pro­jek­tu Klu­bu Kodo­wa­nia. Lokal­ny Klub Kodo­wa­nia powstał przy biblio­te­ce w Tar­now­cu począt­kiem 2016 r. w ramach pro­jek­tu Link do przy­szło­ści — Zapro­gra­muj swo­ją karie­rę”. Wię­cej…

Godzi­ny kodo­wa­nia

Już 4 grud­nia star­tu­je w Gmin­nej Biblio­te­ce Publicz­nej w Tar­now­cu Godzi­na Kodo­wa­nia ¬– glo­bal­na akcja, któ­rej celem jest zachę­ca­nie do roz­po­czę­cia przy­go­dy z pro­gra­mo­wa­niem. Zachę­ca­my Was, dro­dzy czy­tel­ni­cy w wie­ku 4104 lat, do włą­cze­nia się w akcję! Akcja będzie trwa­ła do 10 grud­nia. Co roku part­ne­rzy akcji two­rzą dedy­ko­wa­ne kam­pa­nii bez­płat­ne zaso­by w for­mie gier – samo­ucz­ków. Wię­cej…