Warsz­ta­ty żywie­nia w biblio­te­ce

W naszej filii w Gli­ni­ku Pol­skim odbę­dą się warsz­ta­ty zdro­we­go żywie­nia. Die­te­tyk popro­wa­dzi pre­lek­cję, pora­dzi jak przy­go­to­wać por­cje żywie­nio­we i pod­po­wie prze­pi­sy. Zapra­sza­my 31 stycz­nia br. o godz. 18:00 do biblio­te­ki w Gli­ni­ku Pol­skim panie, panów i dzie­ci. Wię­cej szcze­gó­łów na pla­ka­cie.

Zaku­py nowo­ści w roku ubie­głym

W sta­tu­cie Gmin­nej Biblio­te­ki Publicz­ne w Tar­now­cu moż­na wyczy­tać, że jest ona zobo­wią­za­na do gro­ma­dze­nia i udo­stęp­nia­nia ksią­żek czy­tel­ni­kom zapi­sa­nym do biblio­te­ki. Reali­zu­jąc to zada­nie zaku­pi­li­śmy w 2017 r. do biblio­te­ki w Tar­now­cu i jej filii 910 ksią­żek. Z dota­cji pod­mio­to­wej otrzy­ma­nej od orga­ni­za­to­ra, czy­li Gmi­ny Tar­no­wiec, zaku­pi­li­śmy 700 egz., nato­miast z pro­gra­mu Mini­ster­stwa Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa Naro­do­we­go Wię­cej…