Życze­nia na Świę­ta Wiel­ka­noc­ne

Pogod­nych i rado­snych Świąt Wiel­ka­noc­nych, cie­płej atmos­fe­ry pod­czas przy­go­to­wań do śnia­da­nia, miłych spo­tkań w rodzin­nym gro­nie oraz mokre­go ponie­dział­ku życzy dyrek­tor Wacław Koz­drój oraz pra­cow­ni­cy Gmin­nej Biblio­te­ki Publicz­nej w Tar­now­cu

Kontynuuj czytanie …