Stycz­nio­we nowo­ści w biblio­te­ce

Pierw­sze zaku­py za nami. Moż­na już poży­czać naj­śwież­sze nowo­ści książ­ko­we. Jak zauwa­ży­li­ście, powo­li wpro­wa­dza­my nowy sys­tem ozna­ko­wa­nia ksią­żek lite­ra­tu­ry dla doro­słych. Sza­ry pasek — kry­mi­nał, sen­sa­cja, thril­ler Czer­wo­ny pasek — powie­ści oby­cza­jo­we Różo­wy pasek —[…]

Kontynuuj czytanie …

Czy­ta­nie o warzy­wach w Łub­nie Szla­chec­kim

W śro­dę (29 stycz­nia) przed­szko­la­ki słu­cha­ły bajek o warzy­wach. Opo­wia­da­ły, że warzy­wa są bar­dzo zdro­we. Zwra­ca­ły rów­nież uwa­gę na to, że cukier szko­dzi zdro­wiu i zębom, a woda nie. W kon­kur­sie na zna­jo­mość warzyw wygra­ły wszyst­kie, cho­ciaż nie zna­li[…]

Kontynuuj czytanie …

Nowi mali czy­tel­ni­cy

Kolej­na gru­pa czy­tel­ni­ków 36 lat zapi­sa­ła się do biblio­te­ki w Tar­now­cu i Łub­nie Szla­chec­kim. Otrzy­mu­ją od nas książ­ki z Insty­tu­tu Książ­ki w ramach akcji Mała Książ­ka Wiel­ki Czło­wiek”.

Kontynuuj czytanie …

Robo­ty w Gli­ni­ku Pol­skim

W ostat­nim dniu ferii, do biblio­te­ki zawi­ta­ły nowe robo­ty. Gru­pa zapa­leń­ców, pod kie­row­nic­twem i nad­zo­rem dyrek­to­ra biblio­te­ki, posta­wi­ła sobie zada­nie zbu­do­wa­nia robo­ta pod­no­szą­ce­go cię­ża­ry. Pra­ce nad jego skła­da­niem trwa­ły kil­ka godzin. Rezul­ta­tem był samo­jezd­ny robot, ste­ro­wa­ny[…]

Kontynuuj czytanie …

Mała Książ­ka Wiel­ki Czło­wiek

Oto kolej­ni mali czy­tel­ni­cy, któ­rzy zapi­sa­li się do naszej biblio­te­ki. Cie­szy nas fakt, że rodzi­ce przy­pro­wa­dza­ją swo­je dzie­ci, poka­zu­ją im, gdzie mie­ści się tar­no­wiec­ka książ­ni­ca, zachę­ca­ją do czy­ta­nia. Przy­po­mi­na­my, że każ­de dziec­ko w wie­ku 36 lat[…]

Kontynuuj czytanie …

Czy­ta­nie dla przed­szko­la­ków

W ramach naszej akcji​“Czy­ta­nie na dru­gie śnia­da­nie” odwie­dzi­ły biblio­te­kę w Tar­now­cu dzie­ci z przed­szko­la samo­rzą­do­we­go. Od razu zain­te­re­so­wa­ły się smo­kiem Gusta­wem sie­dzą­cym na sto­li­ku. Ten sym­pa­tycz­ny, zie­lo­ny plu­szak jest boha­te­rem baj­ki, napi­sa­nej przez Wacła­wa Koz­dró­ja, a zaty­tu­ło­wa­nej[…]

Kontynuuj czytanie …

Zaba­wy z robo­ci­ka­mi

W trak­cie trwa­nia ferii zimo­wych zapro­si­li­śmy dzie­ci z Gli­ni­ka Pol­skie­go na zaję­cia pro­jek­to­wa­nia i pro­gra­mo­wa­nia robo­tów. Zaję­cia odby­ły się w pią­tek, 17 stycz­nia 2020 r. i pro­wa­dzo­ne były przez dyrek­to­ra biblio­te­ki. Dzie­ci mia­ły za zada­nie zbu­do­wać z kloc­ków robo­ty, zapro­gra­mo­wać[…]

Kontynuuj czytanie …