W ostat­nich dniach uka­za­ły się dwie książ­ki zwią­za­ne z Tar­now­cem.

Pierw­sza jest Reprin­tem bro­szu­ry napi­sa­nej przez byłe­go pro­bosz­cza w Tar­now­cu, a wyda­nej w 1877 r.: Histo­ria cudow­nej sta­tui…”

Następ­na publi­ka­cja, to pra­ca autor­ska dyrek­to­ra biblio­te­ki zaty­tu­ło­wa­na: Para­fia w Tar­now­cu”

Książ­ki moż­na nabyć bez­po­śred­nio u auto­ra

Kategorie: Aktualności

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *