Roz­wi­ja­my skrzy­dła Pol­ski lokal­nej” to pro­jekt, któ­re­go celem jest wywo­ła­nie sze­ro­kiej dys­ku­sji nad mecha­ni­zma­mi roz­wo­ju lokal­nych spo­łecz­no­ści. W tym roku tema­tem deba­ty jest to, co nas łączy jako wspól­no­tę i co może­my zro­bić, by wzmac­niać to, co nas łączy.

Do udzia­łu w pro­jek­cie zosta­ła zapro­szo­na m.in. Gmin­na Biblio­te­ka Publicz­na w Tar­now­cu. – Orga­ni­za­to­rzy na miej­sce debat wybra­li biblio­te­ki, ponie­waż są one nie tyl­ko lokal­nym cen­trum dostę­pu do infor­ma­cji i wie­dzy, ale tak­że prze­strze­nią spo­tkań – tak potrzeb­nych zwłasz­cza w mniej­szych miej­sco­wo­ściach

Deba­ta w Gmin­nej Biblio­te­ce w Tar­now­cu odbę­dzie się 17 maja 2017 o godz. 10.00. Do deba­ty zapro­sze­ni zosta­ną przed­sta­wi­cie­le samo­rzą­du, repre­zen­tan­ci lokal­nych insty­tu­cji i orga­ni­za­cji, a tak­że miesz­kań­cy. Spo­tka­nie będzie mia­ło for­mę warsz­ta­tu, dla­te­go licz­ba miejsc jest ogra­ni­czo­na. Zain­te­re­so­wa­nych zapra­sza­my do kon­tak­tu z biblio­te­ką pod nr tel. 13 44 248 21 lub 517 873 115

#RSPL2017

plakat2_1


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *