W Tar­now­cu o wspól­no­tach lokal­nych

Celem przed­się­wzię­cia w tym roku jest wspól­na reflek­sja nad pyta­niem, na czym powin­ni­śmy oprzeć lokal­ne wspól­no­ty: na toż­sa­mo­ści, inte­re­sach, czy wspól­nych pro­jek­tach. O cechach wspól­no­ty mówił na wstę­pie dyrek­tor biblio­te­ki Wacław Koz­drój – .

W trak­cie deba­ty uczest­ni­kom zada­no dwa pyta­nia:

Odpo­wiedź na dru­gie pyta­nie spra­wi­ła uczest­ni­kom wię­cej pro­ble­mu, jed­nak uczest­ni­cy deba­ty suge­ro­wa­ni, żeby uświa­da­miać miesz­kań­com moż­li­wo­ściach jed­nost­ki w spo­łecz­no­ści, inwe­sto­wać w infra­struk­tu­rę oraz wycho­wy­wać po oby­wa­tel­sku od naj­młod­szych lat.

W trak­cie dys­ku­sji uczest­ni­cy wyra­zi­li swo­je opi­nie na temat deba­ty. Ucznio­wie gim­na­zjum podzię­ko­wa­li za zapro­sze­nie i za chęć wysłu­cha­nia ich zda­nia. Jeden z uczest­ni­ków pod­kre­ślił, że do peł­nej reali­za­cji wyni­ków debat potrze­ba jesz­cze zmia­ny nie­któ­rych prze­pi­sów pra­wa.

#RSPL2017

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *