Pro­mo­cja tomi­ku wier­szy dla dzie­ci Marii Toma­sik

Pro­mo­cja naj­now­sze­go tomi­ku wier­szy Marii Toma­sik dla naj­młod­szych zaty­tu­ło­wa­ne­go Dzie­cię­cy świat” odbę­dzie się w  w Gmin­nej Biblio­te­ce Publicz­nej w Tar­now­cu.


Z powo­du bra­ku miej­sca w biblio­te­ce, spo­tka­nie odbę­dzie się w Sali GOK w Tar­now­cu. Zapra­sza­my

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *