Dzie­ci z przed­szko­la w Gli­ni­ku Pol­skim pod bacz­nym okiem nauczy­ciel­ki, panią Mary­si we współ­pra­cy z biblio­te­kar­ką panią Mag­dą stwo­rzy­ły w filii biblio­te­ki tar­no­wiec­kiej wła­sną książ­kę. Zaję­cia odby­ły się 19 maja 2017 r.

Książ­ka jest wyni­kiem cyklu zajęć biblio­tecz­nych. Na poprzed­nich lek­cjach biblio­tecz­nych dzie­ci pozna­ły zawód pisa­rza i ilu­stra­to­ra. Ja jed­nej z lek­cji dowie­dzia­ły się jak zbu­do­wa­na jest książ­ka. Na pod­sta­wie tych infor­ma­cji powsta­ła książ­ka zespo­ło­wa pt: Waka­cje przed­szko­la­ków”. 19 maja, mali auto­rzy przy­stą­pi­li z wiel­kim zaan­ga­żo­wa­niem do pra­cy. Na wstę­pie wysłu­cha­li baj­ki Kogu­tek Ziu­tek na Mazu­rach”, obej­rze­li pięk­ne kolo­ro­we ilu­stra­cje i opo­wia­da­li o swych pla­nach na waka­cje. Następ­nie ukła­da­ły wła­sne opo­wia­da­nia przed­sta­wia­jąc je w for­mie cie­ka­wych ilu­stra­cji. Pra­ca dzie­ci zosta­nie opra­wio­na i zacho­wa­na w zbio­rach biblio­tecz­nych.

M. For­tu­na


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *