Dzie­cię­cy świat

Nie­zwy­kłe przy­go­dy wiej­skie­go koła­cza, W gospo­dar­stwie u Kac­per­ka, Przy­ja­cie­le Kac­per­ka, Bab­cia Mary­sia dzie­ciom opo­wia­da…  W naj­now­szym tomi­ku uka­zu­je czte­ry pory roku na wsi, zaba­wy dzie­cię­ce oraz świę­ta z per­spek­ty­wy małe­go czy­tel­ni­ka. Ilu­stra­cje do wier­szy wyko­na­ły dzie­ci z przed­szko­la w Tar­now­cu oraz szko­ły w Gli­ni­ku Pol­skim.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *