W Fak­tach jasiel­skich” z 9 czerw­ca 2017 r. moż­na prze­czy­tać infor­ma­cję o pro­mo­cji tomi­ku wier­szy dla dzie­ci autor­stwa Marii Toma­sik wyda­nej przez Gmin­ną Biblio­te­kę Publicz­ną w Tar­now­cu.

dzieciecy-swiat20170608


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *