Przy­po­mi­na­my wszyst­kim uczest­ni­kom akcji SUPER CZY­TEL­NIK”, że do koń­ca kwiet­nia zosta­ło jesz­cze 9 tygo­dni. Infor­mu­je­my rów­nież, że aby zdo­być ten zaszczyt­ny tytuł, nale­ży przy­naj­mniej 5 razy pod­czas akcji odwie­dzić biblio­te­kę publicz­ną w Tar­now­cu, Gli­ni­ku Pol­skim lub w Łub­nie Szla­chec­kim i poży­czy­li choć jed­ną książ­kę. Liczy­my na dużą fre­kwen­cję.

Kar­ty nale­ży zło­żyć w biblio­te­ce publicz­nej do koń­ca kwiet­nia.

.karta

Kategorie: Aktualności

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *