Jak czy­ta­li­śmy Wese­le


Wśród uczest­ni­ków impre­zy zna­leź­li się ucznio­wie szko­ły pod­sta­wo­wej i gim­na­zjum w Tar­now­cu, miesz­kań­cy wio­ski oraz pra­cow­ni­cy biblio­te­ki. Dzię­ku­je­my wszyst­kim uczest­ni­kom za przy­by­cie, czy­ta­nie i słu­cha­nie.
Zapra­sza­my za rok. Gwa­ran­tu­je­my, że będzie rów­nie cie­ka­wie.
A Wese­le” czy­ta­li­śmy tak:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *