Wydaw­nic­two Ago­ra oraz FRSI zor­ga­ni­zo­wa­ło akcję Lite­rac­ka Pacz­ka”, do któ­rej zakwa­li­fi­ko­wa­ła się rów­nież biblio­te­ka w Tar­now­cu. Jeste­śmy jed­ną z 1200 biblio­tek w całej Pol­sce, któ­ra otrzy­ma­ła kom­plet 21 ksią­żek. Dzię­ku­je­my orga­ni­za­to­rom za książ­ki.

Po wpro­wa­dze­niu ksią­żek do inwen­ta­rza biblio­te­ki, roz­pocz­nie­my ich wypo­ży­cza­nie czy­tel­ni­kom.


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *