Wszyst­kich czy­tel­ni­ków i sym­pa­ty­ków Biblio­te­ki w Tar­now­cu i jej filii w Łub­nie Szla­chec­kim i Gli­ni­ku Pol­skim pro­si­my o gło­sy w kon­kur­sie Kin­der Mlecz­na Kanap­ka, Prze­rwa na wspól­ne czy­ta­nie. Wystar­czy wejść na stro­nę www​.wspol​ne​czy​ta​nie​.pl, zare­je­stro­wać się w sys­te­mie swo­im e-mailem, zalo­go­wać do kon­kur­su, wybrać z listy woje­wódz­two pod­kar­pac­kie i miej­sco­wość Tar­no­wiec”, a następ­nie zagło­so­wać.
Moż­na gło­so­wać tyl­ko raz dzien­nie. Każ­dy głos się liczy. W akcji może­my zyskać uni­ka­to­we książ­ki


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *