Kon­fe­ren­cja Biblio­te­ka — nowe wyzwa­nia — real­ne szan­se”

Dyrek­tor Gmin­nej Biblio­te­ki Publicz­nej w Tar­now­cu, Wacław Koz­drój, uczest­ni­czył 4 mar­ca 2016 r. w Gro­dzic­ki Mazo­wiec­kim w Kon­fe­ren­cji Biblio­te­ka — nowe wyzwa­nia — real­ne szan­se”. Uczest­ni­czy­ło w niej ponad 120 biblio­te­ka­rzy z całej Pol­ski.

(zdję­cia ze stro­ny inter­ne­to­wej gro­dzi­skiej biblio­te­ki)

W pro­gra­mie było rów­nież zwie­dza­nie Biblio­te­ki Publicz­nej Gmi­ny Gro­dzisk Mazo­wiec­ki. Naj­cie­kaw­szym obiek­tem oka­zał się Pawi­lon Kul­tu­ry, jed­na z filii.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *