Dyrek­tor Gmin­nej Biblio­te­ki Publicz­nej w Tar­now­cu, Wacław Koz­drój, uczest­ni­czył 4 mar­ca 2016 r. w Gro­dzic­ki Mazo­wiec­kim w Kon­fe­ren­cji Biblio­te­ka — nowe wyzwa­nia — real­ne szan­se”. Uczest­ni­czy­ło w niej ponad 120 biblio­te­ka­rzy z całej Pol­ski.

Wykła­dow­ca­mi byli: dr Bar­ba­ra Budyń­ska (Biblio­te­ka Naro­do­wa), dr Alek­san­der Radwań­ski (Zakład Naro­do­wy im. Osso­liń­skich), dr hab. Mał­go­rza­ta Góral­ska (Insty­tut Infor­ma­cji Nauko­wej i Biblio­te­ko­znaw­stwa Uni­wer­sy­te­tu Wro­cław­skie­go), Karol Bara­now­ski (Peda­go­gicz­na Biblio­te­ka Woje­wódz­ka w Kra­ko­wie i Woje­wódz­ka Biblio­te­ka Publicz­na w Kra­ko­wie — Arte­te­ka) oraz Piotr Kołacz (Ibuk Libra). W pane­lu mode­ro­wa­nym przez dzien­ni­ka­rza Prze­my­sła­wa Szu­bar­to­wi­cza (Pol­skie Radio) udział wzię­li: Tomasz Makow­ski, dyrek­tor Biblio­te­ki Naro­do­wej, Grze­gorz Gau­den, dyrek­tor Insty­tu­tu Książ­ki, Han­na Wró­blew­ska, dyrek­tor Zachę­ty, Beata Chmiel, sygna­ta­riusz­ka Pak­tu dla Kul­tu­ry, Tomasz Krup­ski, wice­bur­mistrz Gro­dzi­ska Mazo­wiec­kie­go oraz Doro­ta Olej­nik, dyrek­tor gro­dzi­skiej biblio­te­ki.

(zdję­cia ze stro­ny inter­ne­to­wej gro­dzi­skiej biblio­te­ki)

W pro­gra­mie było rów­nież zwie­dza­nie Biblio­te­ki Publicz­nej Gmi­ny Gro­dzisk Mazo­wiec­ki. Naj­cie­kaw­szym obiek­tem oka­zał się Pawi­lon Kul­tu­ry, jed­na z filii.

Kategorie: Aktualności

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *