O smo­kach w biblio­te­ce

Nie każ­dy potwór musiał być smo­kiem. Mistrz Win­cen­ty Kadłu­bek nie pisał o smo­ku, lecz o potwo­rze o nazwie olo­pha­gus, a podob­nie poda­wa­li też inni kro­ni­ka­rze. Nawet Jan Dłu­gosz, jeśli popraw­nie prze­tłu­ma­czy­my tekst z jego Rocz­ni­ków, Smok pod­wa­wel­skiNa tro­pach smo­ka wawel­skie­go.

O tych i innych smo­czych oso­bli­wo­ściach była pre­lek­cja Mar­ka Sikor­skie­go pt. Smo­ki, ryce­rze i smo­ko­bój­stwo.

Na temat auto­ra moż­na prze­czy­tać wię­cej na stro­nie: www​.marek​-sikor​ski​-autor​.blog​.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *