OPTe­am Spół­ka Akcyj­na jest reali­za­to­rem pro­jek­tu Kom­pu­ter oknem na świat dla osób doro­słych z Pod­kar­pa­cia” w ramach umo­wy z WUP w Rze­szo­wie. W ramach pro­jek­tu są orga­ni­zo­wa­ne bez­płat­ne szko­le­nia kom­pu­te­ro­we dla miesz­kań­ców całe­go woj. pod­kar­pac­kie­go. Pro­jekt jest współ­fi­nan­so­wa­ny ze środ­ków Unii Euro­pej­skiej w ramach Euro­pej­skie­go Fun­du­szu Spo­łecz­ne­go. 

W pro­jek­cie mogą brać udział oso­by nale­żą­ce do co naj­mniej jed­nej z nastę­pu­ją­cych grup:

  • w wie­ku 25 lat i wię­cej z wykształ­ce­niem co naj­wy­żej śred­nim,
  • w wie­ku 50 lat i wię­cej (bez ogra­ni­czeń doty­czą­cych pozio­mu wykształ­ce­nia),

pra­cu­ją­ce lub nie­pra­cu­ją­ce, zamiesz­ku­ją­ce na tere­nie woje­wódz­twa pod­kar­pac­kie­go w rozu­mie­niu prze­pi­sów Kodek­su Cywil­ne­go lub uczą­ce się lub pra­cu­ją­ce na tere­nie Pod­kar­pa­cia.

Szko­le­nia mogły­by się odbyć w Tar­now­cu. Aby szko­le­nie mogło się roz­po­cząć musi być skom­ple­to­wa­na 10-oso­bo­wa gru­pa uczest­ni­ków. Cały kurs obej­mu­je 108 godzin lek­cyj­nych, zwy­kle po 4 godz. lek­cyj­ne dzien­nie w sys­te­mie co dru­gi dzień, ale inny układ też jest moż­li­wy. Godzi­ny zale­żą od moż­li­wo­ści uczest­ni­ków. Może to być dla osób np. bez­ro­bot­nych, eme­ry­tów przed połu­dniem np. 812 godz. lub 1216 godz., a dla pra­cu­ją­cych 1620 godz.

Tema­ty­ka szko­le­nia obej­mu­je pod­sta­wy obsłu­gi, korzy­sta­nie z Inter­ne­tu, pocz­ta elek­tro­nicz­na, MS Word, MS Excel, komu­ni­ka­to­ry. Szko­le­nia koń­czą się cer­ty­fi­ka­tem.

Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje wraz z for­mu­la­rza­mi zgło­sze­nio­wy­mi moż­na zna­leźć na naszej stro­nie (www​.szko​le​nia​.opte​am​.pl) oraz

http://​www​.szko​le​nia​.opte​am​.pl/​o​f​e​r​t​a​-​s​z​k​o​l​e​n​i​o​w​a​/​p​r​o​j​e​k​t​-​e​f​s​-​k​o​m​p​u​t​e​r​-​o​k​n​e​m​-​n​a​-​s​w​i​a​t​-​d​l​a​-​o​s​o​b​-​d​o​r​o​s​l​y​c​h​-​z​-​p​o​d​k​a​r​p​a​c​i​a​-​91​.​h​tml


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *