Bez­płat­ny kurs kom­pu­te­ro­wy — infor­ma­cja

OPTe­am Spół­ka Akcyj­na jest reali­za­to­rem pro­jek­tu Kom­pu­ter oknem na świat dla osób doro­słych z Pod­kar­pa­ciabez­płat­ne szko­le­nia kom­pu­te­ro­we dla miesz­kań­ców całe­go woj. pod­kar­pac­kie­go. Pro­jekt jest współ­fi­nan­so­wa­ny ze środ­ków Unii Euro­pej­skiej w ramach Euro­pej­skie­go Fun­du­szu Spo­łecz­ne­go. 

  • w wie­ku 25 lat i wię­cej z wykształ­ce­niem co naj­wy­żej śred­nim,

Szko­le­nia mogły­by się odbyć w Tar­now­cu. 10-oso­bo­wa

Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje wraz z for­mu­la­rza­mi zgło­sze­nio­wy­mi moż­na zna­leźć na naszej stro­nie (www​.szko​le​nia​.opte​am​.pl) oraz

http://​www​.szko​le​nia​.opte​am​.pl/​o​f​e​r​t​a​-​s​z​k​o​l​e​n​i​o​w​a​/​p​r​o​j​e​k​t​-​e​f​s​-​k​o​m​p​u​t​e​r​-​o​k​n​e​m​-​n​a​-​s​w​i​a​t​-​d​l​a​-​o​s​o​b​-​d​o​r​o​s​l​y​c​h​-​z​-​p​o​d​k​a​r​p​a​c​i​a​-​91​.​h​tml

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *