Gmin­na Biblio­te­ka Publicz­na w Tar­now­cu pla­nu­je zor­ga­ni­zo­wać zaję­cia z kodo­wa­nia i pro­gra­mo­wa­nia. W ramach pro­jek­tu Kra­szew­ski 2017” do biblio­te­ki zosta­ły zaku­pio­ne 3 zesta­wy edu­ka­cyj­ne: Lego WeDo 2.0, Lofi­ro­bot oraz VEX IQ. Pozwa­la­ją one pozna­wać taj­ni­ki pro­gra­mo­wa­nia.

Zdo­by­te umie­jęt­no­ści pozwo­lą na szyb­kie wkro­cze­nie w świat pro­gra­mo­wa­nia bar­dziej zło­żo­ne­go. Dzię­ki pozna­niu tych zagad­nień pro­gra­mo­wa­nie może stać się nie­za­po­mnia­ną przy­go­dą i dawać nie­sa­mo­wi­tą satys­fak­cję z two­rze­nia coraz to dosko­nal­szych pro­jek­tów.

Lokal­ny Klub Kodo­wa­nia powstał przy biblio­te­ce w Tar­now­cu począt­kiem 2016 r. w ramach pro­jek­tu Link do przy­szło­ści — Zapro­gra­muj swo­ją karie­rę”. Głów­nym celem klu­bu jest zain­te­re­so­wa­nie dzie­ci i mło­dzie­ży nauką kodo­wa­nia, poka­za­nie, że kodo­wa­nie to nie tyl­ko przy­szło­ścio­wa umie­jęt­ność, ale też źró­dło rado­ści i satys­fak­cji.

Trwa­ją zapi­sy na zaję­cia z pro­gra­mo­wa­nia i kodo­wa­nia. Zapra­sza­my dzie­ci i mło­dzież do 15 r. życia. Zgło­sze­nia przyj­mu­je­my do 20 listo­pa­da 2017 r.


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *