Jak wia­do­mo, nasza biblio­te­ka zna­la­zła się wśród 98 pla­có­wek zakwa­li­fi­ko­wa­nych do pro­jek­tu w IV edy­cji pro­gra­mu O finan­sach… w biblio­te­ce”. Tar­now­ska biblio­te­ka już po raz trze­ci bie­rze udział w pro­jek­cie.

O finan­sach… w biblio­te­ce” to pro­jekt, dzię­ki któ­re­mu oso­by po 50. roku życia pozna­ją świat finan­sów w biblio­te­kach publicz­nych. Pod­czas szko­leń, jakie orga­ni­zu­ją dla nich biblio­te­ka­rze, dowia­du­ją się, jak zało­żyć elek­tro­nicz­ne kon­to w ban­ku, w jaki spo­sób spraw­dzić opro­cen­to­wa­nie kre­dy­tu czy jak sku­tecz­nie zarzą­dzać domo­wym budże­tem. Do tej pory w przed­się­wzię­ciu wzię­ło udział 274 biblio­te­ki i bli­sko 6500 miesz­kań­ców. Wzrost wie­dzy eko­no­micz­nej i zwięk­sze­nie umie­jęt­no­ści korzy­sta­nia z nowo­cze­snych pro­duk­tów i usług finan­so­wych przy wyko­rzy­sta­niu nowych tech­no­lo­gii – to głów­ny cel pro­jek­tu. (FRSI)

W ramach pro­gra­mu zor­ga­ni­zo­wa­ny został już w zimie cykl szko­leń dla pro­wa­dzą­cych. Cykl szko­le­nio­wy dla uczest­ni­ków będzie zor­ga­ni­zo­wa­ny wio­sną i obej­mie pięć modu­łów zajęć z podzia­łem według stop­nia zaawan­so­wa­nia dla dwóch grup liczą­cych po 12 osób (50+).

17 mar­ca odby­ło się pierw­sze szko­le­nie. Foto­re­la­cja ze szko­le­nia poni­żej.

Kategorie: Aktualności

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *