11 listo­pa­da przy­pa­da Świę­to Nie­pod­le­gło­ści. W tym roku obcho­dzi­my 99 rocz­ni­cę wyzwo­le­nia się spod zabo­rów po 120 latach nie­wo­li. Sym­bo­lem świę­ta są łopo­czą­ce na wie­trze fla­gi bia­ło-czer­wo­ne. W wie­lu miej­sco­wo­ściach orga­ni­zu­je się mar­sze, msze i wie­ce przy gro­bach żoł­nie­rzy. Świę­tuj­my i ciecz­my się wol­ną Pol­ską.

(By nata­na­el­gin­ting / Fre­epik)


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *