Grant dla biblio­te­ki

Miło nam poin­for­mo­wać, że pro­jekt Gmin­nej Biblio­te­ki Publicz­nej w Tar­now­cu zyskał uzna­nie jury trze­ciej edy­cji kon­kur­su gran­to­we­go Tu miesz­kam, tu zmie­niam”. Z nade­sła­nych do fun­da­cji 1170 wnio­sków wybra­no zale­d­wie 100. Biblio­te­ka otrzy­ma grant w wyso­ko­ści 6 000 zł.

Wygra­na kwo­ta prze­zna­czo­na będzie w cało­ści na ten cel, a pro­jekt reali­zo­wa­ny będzie w 2018 r.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *