Miło nam poin­for­mo­wać, że pro­jekt Gmin­nej Biblio­te­ki Publicz­nej w Tar­now­cu zyskał uzna­nie jury trze­ciej edy­cji kon­kur­su gran­to­we­go Tu miesz­kam, tu zmie­niam”. Z nade­sła­nych do fun­da­cji 1170 wnio­sków wybra­no zale­d­wie 100. Biblio­te­ka otrzy­ma grant w wyso­ko­ści 6 000 zł.

Celem głów­nym pro­jek­tu jest upa­mięt­nie­nie posta­ci Adol­fa Orze­cho­wi­cza i zain­te­re­so­wa­nie lokal­ną spo­łecz­ność jego dzia­łal­no­ścią zwią­za­ną z pro­pa­go­wa­niem zacho­wa­nia odręb­no­ści kul­tu­ro­wej miesz­kań­ców Tar­now­ca i oko­lic poprzez wyda­nie publi­ka­cji poświę­co­nej Adol­fo­wi Orze­cho­wi­czo­wi, wyda­nie baśni ludo­wych napi­sa­nych przez nie­go oraz wyda­nie słow­ni­ka gwa­ry tar­no­wiec­kiej jego autor­stwa.

Adolf Orze­cho­wicz uro­dził się i całe życie miesz­kał we wsi Sąd­ko­wa w Gmi­nie Tar­no­wiec. Zmarł w 2016 r. Przez więk­szą część życie zaj­mo­wał się zbie­ra­niem baśni ludo­wych opo­wia­da­nych przez miesz­kań­ców oko­licz­nych wio­sek, z następ­nie ich spi­sy­wa­nie. Napi­sał rów­nież słow­nik gwa­ry tar­no­wiec­kiej. Pozo­sta­wio­ne mate­ria­ły

wyma­ga­ją opra­co­wa­nia i wyda­nia.

Wygra­na kwo­ta prze­zna­czo­na będzie w cało­ści na ten cel, a pro­jekt reali­zo­wa­ny będzie w 2018 r.

Repre­zen­tan­ci zwy­cię­skich ini­cja­tyw, w tym Wacław Koz­drój, dyrek­tor biblio­te­ki, zapro­sze­ni zosta­li do War­sza­wy na galę pod­su­mo­wu­ją­cą kon­kurs w dniu 28 listo­pa­da 2017 r. do Teatru Kamie­ni­ca W trak­cie gali nastą­pi prze­ka­za­nie umo­wy daro­wi­zny dla biblio­te­ki, opie­wa­ją­cej na wygra­ny grant.


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *