Podzię­ko­wa­nia dla biblio­te­ki

W maju 2017 r. miesz­kań­cy naszej gmi­ny uczest­ni­czy­li w Deba­cie Oby­wa­tel­skiej, któ­ra odby­wa­ła się w Gmin­nej Biblio­te­ce Publicz­nej w Tar­now­cu. Poświę­co­na była pro­ble­ma­ty­ce roz­wo­ju lokal­ne­go, a w szcze­gól­no­ści budo­wie wspól­not lokal­nych.

Od orga­ni­za­to­rów Kon­gre­su Oby­wa­tel­skie­go otrzy­ma­li­śmy w ubie­głym tygo­dniu podzię­ko­wa­nie, któ­re wysto­so­wa­li: dr Jan Szom­burg, pre­zes Zarzą­du Insty­tu­tu Badań nad Gospo­dar­ką Ryn­ko­wą oraz Jacek Kró­li­kow­ski, pre­zes Zarzą­du Fun­da­cji Roz­wo­ju Spo­łe­czeń­stwa Infor­ma­cyj­ne­go.

Podzię­ko­wa­nie nale­ży się rów­nież uczest­ni­kom spo­tka­nia w biblio­te­ce, czy­tel­ni­kom i przy­ja­cio­łom książ­ki. To dzię­ki Wam biblio­te­ka w Tar­now­cu jest zauwa­żal­na na mapie Pol­ski, jako głos w waż­nych spra­wach.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *