Podzię­ko­wa­nia dla biblio­te­ki

W maju 2017 r. miesz­kań­cy naszej gmi­ny uczest­ni­czy­li w Deba­cie Oby­wa­tel­skiej, któ­ra odby­wa­ła się w Gmin­nej Biblio­te­ce Publicz­nej w Tar­now­cu. Poświę­co­na była pro­ble­ma­ty­ce roz­wo­ju lokal­ne­go, a w szcze­gól­no­ści budo­wie wspól­not lokal­nych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *