Podzię­ko­wa­nie za czy­ta­nie

Otrzy­ma­li­śmy bar­dzo miły pre­zent z Kan­ce­la­rii Pre­zy­den­ta RP Andrze­ja Dudy. Jest nim książ­ka — kolek­cjo­ner­skie wyda­nie Wese­la” Sta­ni­sła­wa Wyspiań­skie­go oraz list z podzię­ko­wa­niem za wzię­cie udzia­łu w akcji Naro­do­we Czy­ta­nie.

Dzię­ku­je­my uczest­ni­kom czy­ta­nia i mamy nadzie­ję, że w roku rów­nież w następ­nym roku biblio­te­ka weź­mie udział w corocz­nej akcji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *