Zaczy­ta­ne­go Nowe­go Roku.

Chcie­li­śmy naszym czy­tel­ni­kom życzyć w Nowym Roku 2018 aby czy­ta­nie ksią­żek sta­ło się naj­więk­szą przy­jem­no­ścią i nową przy­go­dą każ­de­go dnia. Niech książ­ki, któ­re prze­czy­ta­cie będą dla Was spo­tka­niem z nowym, nie­za­po­mnia­nym i wyśnio­nym przy­ja­cie­lem. Niech książ­ki prze­no­szą Was w świat fan­ta­zji jakiej nie zazna­cie w codzien­nym życiu, w świat nauki i w sfe­ry emo­cji.

Pra­cow­ni­cy i Dyrek­tor Biblio­te­ki w Tar­now­cu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *