W sta­tu­cie Gmin­nej Biblio­te­ki Publicz­ne w Tar­now­cu moż­na wyczy­tać, że jest ona zobo­wią­za­na do gro­ma­dze­nia i udo­stęp­nia­nia ksią­żek czy­tel­ni­kom zapi­sa­nym do biblio­te­ki. Reali­zu­jąc to zada­nie zaku­pi­li­śmy w 2017 r. do biblio­te­ki w Tar­now­cu i jej filii 910 ksią­żek. Z dota­cji pod­mio­to­wej otrzy­ma­nej od orga­ni­za­to­ra, czy­li Gmi­ny Tar­no­wiec, zaku­pi­li­śmy 700 egz., nato­miast z pro­gra­mu Mini­ster­stwa Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa Naro­do­we­go w ramach Prio­ry­te­tu w Zakup nowo­ści wydaw­ni­czy do biblio­tek publicz­nych” 200 egz. za kwo­tę 5000 zł.

Cie­szy nas fakt, że wszyst­kie nowo­ści są wypo­ży­cza­ne od ręki.


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *