Warsz­ta­ty żywie­nia w biblio­te­ce

W naszej filii w Gli­ni­ku Pol­skim odbę­dą się warsz­ta­ty zdro­we­go żywie­nia.

Die­te­tyk popro­wa­dzi pre­lek­cję, pora­dzi jak przy­go­to­wać por­cje żywie­nio­we i pod­po­wie prze­pi­sy.

Zapra­sza­my 31 stycz­nia br. o godz. 18:00 do biblio­te­ki w Gli­ni­ku Pol­skim panie, panów i dzie­ci.

Wię­cej szcze­gó­łów na pla­ka­cie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *