1 mar­ca 2018 r., w tro­chę mroź­ne przed­po­łu­dnie, zawi­ta­ła do filii w Gli­ni­ku Pol­skim, Mar­ga­rett Bor­ro­ugh­da­me. Jest pisar­ką i two­rzy baj­ki dla dzie­ci. W biblio­te­ce spo­tka­ła się z dzieć­mi ze Szko­ły w Gli­ni­ku Pol­skim. Głów­nym tema­tem spo­tka­nia było Jak prze­kuć wady w zale­ty na pod­sta­wie książ­ki Pan cylin­de­rek”. Na weso­ło i cał­kiem na serio – z prze­sła­niem, roz­ma­wia­ła z dzieć­mi o poczu­ciu wła­snej war­to­ści, o samo­ak­cep­ta­cji, o umie­jęt­no­ści radze­nia sobie z wła­sny­mi niedoskonałościami.

Wier­szo­wa­ną histo­rię Pana Cylin­der­ka Mar­ga­rett Bor­ro­ugh­da­me opo­wia­da­ła dzie­ciom w zabaw­ny i lek­ki spo­sób, poka­zu­jąc, jak radzić sobie w życiu z wła­sny­mi wada­mi, jak poko­ny­wać swo­je kom­plek­sy i co zro­bić, by nasze ułom­no­ści nie prze­sła­nia­ły tego, co w nas naj­lep­sze i naj­bar­dziej war­to­ścio­we. Podob­nie jak cylin­der zakrył łysi­nę boha­te­ra wier­sza, tak pozy­tyw­na cecha lub talent mogą ukryć nie­do­sko­na­ło­ści czy odwró­cić od nich uwa­gę, a to może pomóc zbu­do­wać poczu­cie wła­snej war­to­ści i spra­wi, że zarów­no my sami, jak i ota­cza­ją­cy nas ludzie będą z sym­pa­tią postrze­gać nas poprzez tę cechę czy umie­jęt­ność. Kie­dy sku­pi­my się na pozy­ty­wach, nic nie prze­szko­dzi nam w cie­sze­niu się życiem, reali­za­cji naj­więk­szych marzeń i byciu szczęśliwym
Barw­na i ory­gi­nal­na opra­wa gra­ficz­na dodat­ko­wo spra­wia, że Pan Cylin­de­rek” to książ­ka nie­po­wta­rzal­na, tak jak jej sym­pa­tycz­ny boha­ter. Boha­ter książ­ki ma oso­bo­wość, a w poszu­ki­wa­niu roz­wią­za­nia swo­je­go kom­plek­su prze­mie­rzył wie­le dróg – posta­wił nawet na gło­wie tort cze­ko­la­do­wy! Nie zdra­dzi­my wszyst­kich przy­gód Pana Cylin­der­ka, ale zapew­nia­my, że zaska­ku­ją i bawią!
(na pod­sta­wie mate­ria­łów ze stro­ny http://​mbbo​oks​.eu)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *