Tu miesz­kam, tu zmie­niam — to tytuł pro­jek­tu, w któ­rym Gmin­na Biblio­te­ka Publicz­na w Tar­now­cu bie­rze udział. Celem głów­nym pro­jek­tu jest upa­mięt­nie­nie posta­ci Adol­fa Orze­cho­wi­cza i zain­te­re­so­wa­nie lokal­ną spo­łecz­ność jego dzia­łal­no­ścią zwią­za­ną z pro­pa­go­wa­niem zacho­wa­nia odręb­no­ści kul­tu­ro­wej miesz­kań­ców Tar­now­ca i oko­lic poprzez wyda­nie publi­ka­cji poświę­co­nej Adol­fo­wi Orze­cho­wi­czo­wi, wyda­nie baśni ludo­wych napi­sa­nych przez nie­go oraz wyda­nie słow­ni­ka gwa­ry tar­no­wiec­kiej jego autorstwa.

Adolf Orze­cho­wicz uro­dził się i całe życie miesz­kał we wsi Sąd­ko­wa w Gmi­nie Tar­no­wiec. Zmarł w 2014 r. Przez więk­szą część życie zaj­mo­wał się zbie­ra­niem baśni ludo­wych opo­wia­da­nych przez miesz­kań­ców oko­licz­nych wio­sek, z następ­nie ich spi­sy­wa­niem. Wyni­kiem jego zain­te­re­so­wań jest rów­nież, pisa­ny przez wie­le lat, słow­nik gwa­ry tarnowieckiej.

Trwa­ją pra­ce przy redak­cji tek­stów, ilu­stro­wa­niu i skła­dzie książ­ki. Zbie­ra­my mate­ria­ły do bio­gra­fii Adol­fa Orze­cho­wi­cza. Ponie­waż książ­ka uka­rze się koń­cem kwiet­nia, pro­si­my wszyst­kie oso­by, któ­re zna­ły Adol­fa Orze­cho­wi­cza o pomoc w opo­wie­dze­niu o jego życiu. Jeże­li posia­da­ją Pań­stwo w swo­ich zbio­rach foto­gra­fii rodzin­nych, rów­nież zdję­cie nasze­go boha­te­ra, pro­si­my i wypo­ży­cze­nie zdję­cia do potrzeb wydawnictwa.

Biblio­te­ka szu­ka dar­czyń­ców, któ­rzy doło­żą się do wyda­nia książ­ki. Wystar­czą nie­wiel­ki kwo­ty, by zwięk­szyć nakład tak by w każ­dym domu zna­lazł się choć jeden egzem­plarz. Chęt­nych pro­si­my o wpła­ca­nie pie­nię­dzy na nasze kon­to ban­ko­we w Ban­ku Spół­dziel­czym w Tar­now­cu z dopi­skiem Orze­cho­wicz”.

NR KON­TA 51 8627 1040 2005 7000 1694 0001

Dzię­ku­je­my

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *