Na takie i inne pyta­nia odpo­wia­da­ła Pani Justy­na Oszkan­dy — die­te­tyk kli­nicz­ny i szko­le­nio­wiec. Spo­tka­nie odby­ło się w filii w Gli­ni­ku Pol­skim. Na spo­tka­nie przy­szli miesz­kań­cy Gli­ni­ka Pol­skie­go i sąsied­nich wiosek.

Każ­dy z nas zda­je sobie spra­wę z fak­tu, jak waż­ne jest zdro­wie, ale nie zawsze pamię­ta­my, że zale­ży ono w dużym stop­niu od tego, w jakim śro­do­wi­sku prze­by­wa­my i jakie­go poży­wie­nia dostar­cza­my orga­ni­zmo­wi. Nie­wła­ści­we odży­wia­nie, nie­od­po­wied­nia podaż ener­gii i odpo­wied­nich skład­ni­ków odżyw­czych, brak ruchu może pro­wa­dzić do zachwia­nia ogól­nej rów­no­wa­gi zdro­wot­nej orga­ni­zmu, spad­ku odpor­no­ści, poważ­nych dole­gli­wo­ści, z któ­ry­mi nie jeste­śmy już w sta­nie sobie sami pora­dzić. W parze z odpo­wied­nią die­tą idzie zdro­wie i oczy­wi­ście uro­da, bez wzglę­du na wiek.

O die­cie odpo­wied­niej do każ­de­go wie­ku mówi­ła nasza pre­le­gent­ka. Na spo­tka­niu przy­go­to­wy­wa­ne były rów­nież die­te­tycz­ne potra­wy — pro­po­zy­cje na szczu­płą i zdro­wą sylwetę.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *