Z oka­zji zbli­ża­ją­cych się Świąt Wiel­ka­noc­nych pra­gnie­my zło­żyć naj­ser­decz­niej­sze życze­nia naszym czy­tel­ni­kom w sym­pa­ty­kom tar­no­wiec­kiej biblio­te­ki. Dużo zdro­wia, rado­ści, pogo­dy ducha, smacz­nej świę­con­ki, wypo­czyn­ku przy dobrej książ­ce i mokre­go poniedziałku!

Dyrek­tor i pra­cow­ni­cy tar­no­wiec­kiej biblioteki.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *