Pro­mo­cja książ­ki Tar­no­wiec­kie goda­nia” autor­stwa Adol­fa Orze­cho­wi­cza z Sąd­ko­wej odbę­dzie się 6 lip­ca 2018 r. o godz. 17:00 w sali Domu Ludo­we­go w Sąd­ko­wej. Na spo­tka­nie z lite­ra­tu­rą, pisa­ną gwa­rą tar­no­wiec­ką, zapra­sza­my miesz­kań­ców Sąd­ko­wej i oko­licz­nych miej­sco­wo­ści. Pro­si­my przy­nieść ze sobą sta­re zdję­cia. Może wśród nich będą te, na któ­rych uwiecz­nio­ny jest Adolf Orze­cho­wicz? Posta­ra­my się powspo­mi­nać daw­nych miesz­kań­ców Sąd­ko­wej oraz Dolka, auto­ra opo­wia­dań i Słow­ni­ka gwa­ry tar­no­wiec­kiej” .

Książ­ka zosta­ła dofi­nan­so­wa­na przez Fun­da­cję Ban­ku Zachod­nie­go w ramach pro­jek­tu Tu miesz­kam tu zmie­niam”


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *