Nasza biblio­te­ka zosta­ła zakwa­li­fi­ko­wa­na do ogól­no­pol­skie­go pro­gra­mu czy­tel­ni­cze­go pt. Mała Książ­ka – Wiel­ki Czło­wiek. Celem pro­gra­mu jest zachę­ce­nie rodzi­ców i ich dzie­ci do czy­ta­nia i odwie­dza­nia biblio­te­ki.

mkwc-logo

Akcja roz­po­czy­na się 1 wrze­śnia 2018r. Każ­dy mło­dy 3-let­ni czy­tel­nik po odwie­dze­niu biblio­te­ki otrzy­ma w pre­zen­cie Wypraw­kę Czy­tel­ni­czą zawie­ra­ją­cą książ­kę: Pierw­sze wier­sze dla…”, bro­szu­rę infor­ma­cyj­ną dla rodzi­ców Książ­ką połą­cze­ni, czy­li o roli czy­ta­nia w życiu dziec­ka” oraz Kar­tę Małe­go Czy­tel­ni­ka.

Naklej­kę na Kar­tę otrzy­mu­je dziec­ko każ­do­ra­zo­wo, gdy odwie­dzi biblio­te­kę i wypo­ży­czy przy­naj­mniej jed­ną książ­kę z księ­go­zbio­ru dzie­cię­ce­go.

Na każ­de dziec­ko, któ­re zbie­rze 10 nakle­jek, cze­ka imien­ny dyplom, potwier­dza­ją­cy jego czy­tel­ni­cze zain­te­re­so­wa­nia.

Mamy trzy-lat­ków — z trzy-lat­ka­mi do biblio­te­ki i do Czy­ta­nia!

Wię­cej na stro­nie http://​wiel​ki​-czlo​wiek​.pl/


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *