Czy­ta­my Przed­wio­śnie Żerom­skie­go

Gmin­na Biblio­te­ka Publicz­na w Tar­now­cu i Zespół Szkół w Tar­now­cu zachę­ca­ją do udzia­łu w kolej­nej edy­cji Naro­do­we­go Czy­ta­nia, któ­re odbę­dzie się w pią­tek 7 wrze­śnia 2018 r. w godz. 10.00 na tara­sie i pla­cu przed biblio­te­ką w Tar­now­cu. Lek­tu­rą tego­rocz­nej odsło­ny akcji jest Przed­wio­śnie” Ste­fa­na Żerom­skie­go.

Przed­wio­śnie” czy­tać będą ucznio­wie tar­no­wiec­kiej szkół, biblio­te­ka­rze oraz czy­tel­ni­cy. Odbę­dą się quizy, zaję­cia edu­ka­cyj­ne i pla­stycz­ne dla uczest­ni­ków spo­tka­nia.

W cza­sie akcji będzie moż­na obej­rzeć kopie ręko­pi­su Przed­wio­śnia”, każ­dy otrzy­ma rów­nież pamiąt­ko­wą zakład­kę. Zachę­ca­my rów­nież do przy­nie­sie­nia wła­snych egzem­pla­rzy powie­ści, któ­re opa­trzo­ne zosta­ną oko­licz­no­ścio­wą pie­czę­cią nade­sła­ną do biblio­te­ki przez ogól­no­pol­skie­go orga­ni­za­to­ra akcji.

Zapra­sza­my wszyst­kich o godz. 1o.00 do wspól­ne­go słu­cha­nia tej, jed­nej z popu­lar­niej­szych mło­do­pol­skich powie­ści. Naro­do­we Czy­ta­nie odby­wa się pod hono­ro­wym patro­na­tem pary pre­zy­denc­kiej. W przy­pad­ku nie­po­go­dy impre­za prze­nie­sio­na zosta­nie do budyn­ku GOK w Tar­now­cu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *