Biblio­te­ka na Pie­ro­gach

19 sierp­nia b.r. w Tar­now­cu odby­wał się Festi­wal Pie­ro­gów. Jest to lokal­na impre­za pro­mu­ją­ca pro­mu­ją­ca region tar­no­wiec­ki. W Festi­wa­lu bra­ły udział róż­ne fir­my z tere­ny gmi­ny, powia­tu, a nawet woje­wódz­twa.

W tm roku dyrek­tor Gmin­nej Biblio­te­ki Publicz­nej w Tar­now­cu posta­no­wił pro­mo­wać naj­now­szą książ­kę wyda­ną przed pla­ców­kę Tar­no­wiec­kie goda­nia” autor­stwa zmar­łe­go w 2014 r., Adol­fa Orze­cho­wi­cza — lite­ra­ta i folk­lo­ry­sty z Sąd­ko­wej. Nasze sto­isko cie­szy­ło się zain­te­re­so­wa­niem.

Przy­po­mi­na­my, że książ­kę moż­na już poży­czać w naszych pla­ców­kach.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *