Rusza akcja czy­ta­nia dzie­ciom

Insty­tut Książ­ki wraz z biblio­te­ka­mi w całej Pol­sce roz­po­czy­na kam­pa­nię spo­łecz­ną Mała książ­ka – wiel­ki czło­wiek”, aby wszyst­kim rodzi­com, opie­ku­nom i dziad­kom przy­po­mnieć korzy­ści z rodzin­ne­go czy­ta­nia już od chwi­li naro­dzin. W akcji bie­rze rów­nież udział Gmin­na Biblio­te­ka Publicz­na w Tar­now­cu.

Akcję wspar­li zna­ni z tele­wi­zji… No wła­śnie, kto? Niech to na razie pozo­sta­nie tajem­ni­cą… Do koń­ca roku spo­ty tele­wi­zyj­ne i radio­we, publi­ka­cje w inter­ne­cie oraz pla­ka­ty na przy­stan­kach będą zachę­cać do wspól­nej lek­tu­ry. Wię­cej na stro­nie akcji, link TUTAJ

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *