Wycin­ki pra­so­we o Tar­now­cu

Gmin­na Biblio­te­ka Publicz­na w Tar­now­cu uru­cho­mi­ła nową stro­nę doty­czą­cą histo­rii naszej gmi­ny. Zamiesz­cza­ne będą na niej wycin­ki pra­so­we doty­czą­ce miej­sco­wo­ści naszej gmi­ny, któ­re uka­za­ły się w pra­sie pol­skiej w XIXXX wie­ku. Na stro­nę moż­na przejść TUTAJ lub poprzez zakład­kę po pra­wej stro­nie.

Zachę­ca­my do lek­tu­ry i komen­ta­rzy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *