W odpo­wie­dzi na raport Biblio­te­ki Naro­do­wej doty­czą­cy czy­tel­nic­twa w Pol­sce w 2015 r., z któ­re­go wyni­ka, że 37% Pola­ków prze­czy­ta­ło mini­mum jed­ną książ­kę w roku pre­zen­tu­je­my info­gra­fi­kę przy­go­to­wa­ną przez wydaw­ców stro­ny www​.czwar​ta​stro​na​.pl. Zale­ca­ny sto­so­wać­mi­ni­mum raz w mie­sią­cu.

2016-04-02 za czwartą stroną

Kategorie: Aktualności

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *